Formación Laboris

OPOSICIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

En estos momentos el centro Aula Forum Formació no tiene la matrícula abierta para este curso.

Aula Forum Formació
Aula Forum Formació

Oposición Semipresencial en Barcelona (Barcelona)

Precio: 745 €
Duración: 6 meses

Resumen

Ha habido un oferta de empleo público de 1.304 plazas para Auxiliar Administrativo del Instituto Catalán de la Salud,

Objetivos: Prepárate para obtener una plaza en la Administración Pública y convertirte en Auxiliar Administrativo del Instituto Catalán de la Salud, obtén un puesto fijo. En Aula Fórum Formació te ayudamos a conseguir tu objetivo con amplias ventajas, como el hecho de tener una tutora especializada. Para que obtener un puesto de trabajo fijo sea más fácil que nunca.

Requisitos: Tener la nacionalidad española, o de alguno de los Estados de la Unión Europea, o de algún Estado que mediante tratados internacionales le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Tener los 16 años cumplidos y no exceder de la edad de la jubilación. Estar en posesión o en condicones de obtener el título de G. E., Graduado en Educación Secundaria, F. P. de primer grado, o algún título que tenga la homologación del Ministerio de Educación. Aptitud psicofísica. No haber estado inhabilitado en los 6 años anteriores a la presente convocatoria.

A quién va dirigido: Va dirigido a todas quellas personas que reúnan los requisitos necesarios para poder presentarse a la convocatoria.

Información adicional

Es una buena oportunidad para obtener una plaza en la Administración Pública, dado que se ha hecho una Oferta de Empleo Público de 1.304 plazas, y estamos pendientes de la convocatoria.

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES
 1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): Disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: Dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.
 2. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.
 3. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació,drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.
 4. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
 5. Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 6. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.
 7. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 8. Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: Objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: Objecte i finalitats.
 9. Principis generals de la Bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.
 10. Qualitat: Concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.
 11. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.
TEMARI ESPECÍFIC PER A AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA
 1. Normativa administrativa
  1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.
  2. L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament:concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius.
  3. El acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. nul·litat i anul·labilitat.
  4. El procediment administratiu: Concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència. Revisió dels actes en via administratiu: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.
 2. Gestió de personal estatutari
  1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementaries.
  2. Jornada de treball, permisos i llicencies. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
  3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.
 3. Gestió econòmica i financera
  1. La comptabilitat pública: Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostaria. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut.
  2. El pressupost de l'Institut català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
  3. La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.
 4. Prevenció de risc laborals
  1. Riscos a l'àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicosocials Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques afrontament de l' estrès. Situacions de violència.
 5. Organització del treball
  1. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratius.
  2. Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa.
  3. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat.
  4. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de metge i pediatre. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes facturables.
  5. Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
  6. Els sistemes informàtics: concepte, codificació de la informació. Hardware, estructura funcional d'un ordinador, components físics, perifèrics d'entrada i sortida. Sofware, suport lògic d'un ordinadors: conceptes, sistemes operatius actuals (Windows...). Manteniment bàsic dels ordenadors (preventiu i correctiu). Nocions bàsiques de seguretat informàtica (Firewall, antivíric, sistemes de detecció d'intrusos...) Conceptes bàsics de dispositius de mobilitat (portàtils, tablets, mòbils).
  7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte, i funcionalitats, tables, formularis, consultes informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint); concepte i funcionalitats principals. Correu electrònics: conceptes bàsics, navegadors. Cerca d'informació. Eina 2.0: concepte basic dels blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació (Moodle)
 6. Perfil competencial
  1. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació, organització i priorització.
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Preparar oposiciones • Aula Educativa Profesional

  Requisitos:Tener nacionalidad española.Tener dieciocho años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.Poseer la titulación de Bachillerato, FPII o Grado Superior.No padecer ...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • Red de Centros

  Requisitos necesarios para presentarse a esta plazaPara acceder a las pruebas en la oposición de Agente de Hacienda Pública se debe reunir los siguientes requisitos:1. Ser español.2. Tener cumplidos ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Red de Centros

  Requisitos necesarios para presentarse a esta plazaLos aspirantes deberán reunir, el día que finalice el plazo de admisión de instancias y durante el proceso selectivo, las siguientes ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  Consultar precio


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Modalidad on-line, distancia, semi-presencial o presencial, en Madrid, Málaga y Córdoba.•Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de ...

  Oposición
  Distancia
  Consultar precio


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Modalidad on-line, distancia, semi-presencial o presencial, en Madrid, Málaga y Córdoba.•Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de ...

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Nuestro objetivo es que obtengas tu plaza en la Administración Pública.Consigue tu puesto de trabajo fijo •Temarios propios•Profesorado especializado en preparación de oposiciones•Grupos reducidos

  Oposición
  Online
  Consultar precio


 • CEIFOR ESTUDIOS

  Con esta preparación para la oposición a auxiliar de enfermería SERMAS conseguirás tu puesto fijo en el Servicio Madrileño de Salud. Objetivos: Conseguir la plaza de Auxiliar de Enfermería SERMAS ...

  Oposición
  Online
  Consultar precio

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2018 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.