Formación Laboris
Curso relacionado
 • UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
  PRECIO: Consultar precio
  POSTGRADO:Online

  La sociedad de la información y el conocimiento genera actualmente un amplio proceso de transformación de la actividad de las organizaciones. Tomando como marco de referencia los cambios del mercado laboral y las transformaciones organizativas, este po...

Máster en Direcció i Gestió Laboral

UDL - Universitat de Lleida. Màsters Oficials
UDL - Universitat de Lleida. Màsters Oficials

Máster Presencial en Lleida (Lleida)

Precio: 3.000 €
Duración: 9 meses

Resumen del máster

La EURL ha contribuït durant més de 20 anys i segueix actualment fent-ho, a través de l’educació universitària, amb plans i programes d’estudi, a formar professionals capaços d’afrontar amb èxit la demanda de treball que requereixen les empreses i institucions del nostre país, tant com a emprenedors, professionals liberals o treballadors per compte d’altre. Des dels seus inicis la idea fonamental ha estat la de generar i oferir serveis educatius en el nivell universitari, promovent una actitud d’aprenentatge permanent, una cultura basada en l’esforç i un esperit de superació; combinant la profunditat en l’estudi de cada disciplina amb una visió àmplia de l’empresa, la societat i la vida; buscant elevar permanentment la qualitat acadèmica; adequant els nostres processos educatius a les diverses necessitats dels/de les estudiants, i aprofitant eficientment els recursos de la Institució. Els/Les nostres alumnes són reconeguts/des per la seva qualitat professional, capacitat de treball en equip i lideratge humà. Això fa que siguin demandats al mercat laboral. En la EURL els protagonistes són els alumnes/as, constituint una veritable comunitat creativa, i volem que formis part d’ella. Esperem que la visita a la nostra pàgina web els animi a posar-se en contacte amb nosaltres o a visitar les nostres instal•lacions.

Temario completo de este curso

Objectiu

L’objectiu del Màster Oficial Universitari en Direcció i Gestió Laboral és formar professionals dins l’àmbit laboral d’alt nivell amb capacitat per a resoldre problemes laborals i recursos humans complexos , ja sigui com a professionals en el sector públic o privat o ja sigui com a estudiós del dret laboral i els recursos humans

Competències bàsiques, generals, especifiquis i transversals

Relació de competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d’estudi .
 • Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis .
 • Saber comunicar les conclusions i els coneixements – i raons últimes que les sustenten – a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats .
 • Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura auto-dirigida o autònoma .

Relació de competències generals

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar-se amb els seus coleges, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement
 • Desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds que permetin una idònia direcció i gestió laboral . Saber reconèixer els aspectes econòmics de la Seguretat Social i de les Relacions laborals
 • Desenvolupar la capacitat d’organització , planificació i presa de decisions
 • Capacitat d’integrar coneixements en els camps laboral , tributari i de Seguretat Social per a prestar serveis d’assessoria socio-laboral i fiscal
 • Que als estudiants se’ls suposi capaç de fomentar , en contextos acadèmics i professionals l’avenç tecnològic , social o cultural dins d’una societat basada en el coneixement

Relació de competències específiques

 • Que els estudiants siguin capaços d’assessorar les empreses en el camp socio-laboral i fiscal
 • Que els estudiants siguin capaços de prendre decisions i buscar solucions consensuades a problemes complexos relatius a la situació socio-laboral de l’empresa
 • Capacitat per seleccionar les opcions estratègiques de Recursos Humans més acomodades a l’entorn multidisciplinari de l’empresa
 • Capacitat per elaborar plans de Recursos Humans i igualtat , coherents amb l’objectiu a assolir
 • Capacitat per gestionar els processos de negociació entre les parts de la relació laboral per tal d’assolir consensos i acords
 • Que els estudiants siguin capaços , amb les habilitats adquirides , de posar en funcionament un Servei de Prevenció Propi o Aliè i gestionar-lo
 • Que els estudiants siguin capaços de gestionar les relacions laborals en l’àmbit europeu
 • Que els estudiants assimilin l’abast de la doctrina i les resolucions judicials per fonamentar les solucions que donin als problemes jurídics que es plantegen en la praxi en cadascuna de les matèries- assignatures que integren el pla docent
 • Capacitat d’anàlisi de les diverses situacions organitzatives que poden produir-se en una empresa o institució pública , per proposar les accions més adequades en cada moment tenint en compte les seves conseqüències legals
 • Conèixer i dominar les tècniques i eines més adequades dels recursos humans i les Relacions Laborals per potenciar la capacitat de prendre decisions

Relació de competències transversals

 • Tenir una correcta expressió oral i escrita
 • Dominar una llengua estrangera
 • Dominar les TIC
 • Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de RRHH • Esneca

  Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores del sector recursos humanos y cualquier persona que pretendaadquirir los conocimientos directivos necesarios para la ...

  Curso
  Online
  2.380 € 595 € Descuento


 • Esneca

  Este curso está dirigido a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en el MÁSTER EN RELACIONES LABORALES + MASTER EN MEDIACIÓN LABORAL (DOBLE TITULACIÓN).

  Máster
  Online
  2.380 € 595 € Descuento


 • Esneca

  Este curso está dirigido a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en el MÁSTER EN RELACIONES LABORALES + MASTER EN MEDIACIÓN LABORAL (DOBLE TITULACIÓN).

  Máster
  Distancia
  2.380 € 595 € Descuento


 • Euroinnova Business School

  Nuestra metodología online ha ayudado a muchos alumnos a tener su titulación en La RSC en la Empresa. La Inserción Laboral de Discapacitados a través del Teletrabajo cómodamente desde su casa, ...

  Curso
  Online
  300 € 150 € Descuento


 • Euroinnova Business School

  Este Curso de Enseñanza Virtual le ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber que la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito académico ha ...

  Curso
  Online
  360 € 199 € Descuento


 • Euroinnova Business School

  Si trabaja en el sector de la educación y quiere conocer los fundamentos didácticos más importantes sobre la lengua y literatura este es su momento, con el Curso de Experto en Fundamentos Didácticos ...

  Curso
  Online
  360 € 199 € Descuento


 • Euroinnova Business School

  Si estás pensando en realizar un Curso Profesional Online de Relaciones laborales para poder desarrollar tu carrera profesional, Euroinnova te ofrece la mejor formación online en Relaciones ...

  Curso
  Online
  398 € 199 € Descuento


 • Euroinnova Business School

  Las Agencias de Colocación son aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en su caso, colaboración con el servicio público de empleo correspondiente, ...

  Curso
  Online
  360 € 199 € Descuento


 • Euroinnova Business School

  Nuestro Curso Profesional Online Técnico Profesional en Tanatoestética y Tanatopraxia (Titulación Profesional) es totalmente homologada y en tan solo 300 horas tendrás tu título oficial y todo ello ...

  Curso
  Online
  340 € 199 € Descuento

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2018 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.