Formación Laboris
Curso relacionado
 • Psique Group Psique Group
  PRECIO: 2.900 € 1.450 €
  CURSO:Online

  Este curso de Postgrado en Domótica, Control de Acceso y Videovigilancia le ofrece una formación básica y especializada en la materia. Debemos saber que en el ámbito de la informática y las comunicaciones, es necesario la implantación y gestión de elem...

Curso subvencionado para trabajadores de Controlador d'accessos

CEMFORMACIO SL
CEMFORMACIO SL

Curso subvencionado Presencial en Rubi (Barcelona)

Precio: Gratuito para trabajadores
Duración: 20 días
También se imparte en Rubi

Resumen del curso subvencionado

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d’aquestes activitats.

Objetivos: Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxílis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

Requisitos: Ser major d'edat Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball. No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats. Haver superat les proves de selecció.

Temario completo de este curso

1.1. Normativa aplicable i les funcions del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats, segons aquest Reglament.
1.2. Principi d'igualtat i prohibició d'accés de les persones per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circunstancia social o personal.
1.3. Regulació del dret d'admissió de conformitat amb aquest Reglament.
1.4. Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, farmaciola i infermería, tot d'acord amb aquest reglament i la resta de normativa aplicable.
1.5. Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial i manera d'omplir-lo i obligació de disposar-ne, segons el que determinen aquest Reglamaent i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
1.6. Horaris de tancament, d'acord amb aquest Reglament i les ordres vigents del departament competent en matèria d'espectacles pùblics i activitats recreatives.
1.7. persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de venda i subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat. Les discoteques de joventut. Tot d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
1.8. Proibició d'armes i d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic, d'acord amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable.
2. Pràctiques
2.1 Primers auxilis per atendre situacions d'assistència sanitària immediata.
2.2. Habilitats i desteses en la interactuació personal. Perfils de conductes de la clientela per prevenir situacions de riscos específics i diversitat de les persones amb independencia del lloc de naixement, raça, sexe, religió opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circuanstancia social o personal.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Seguridad y vigilancia • Psique Group

  Este curso de Técnico Especialista TIC en Control de Acceso y Videovigilancia le ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber que en el ámbito de la informática y las ...

  Curso
  Online
  1.900 € 950 € Descuento


 • Centre d´Estudis FIF

  Requisitos: A las personas mayores de edad y con ciudadanía de la UE o con el permiso de residencia y trabajo en el caso de personas extranjeras, que estén interesadas en ejercer como personal de ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Centre d´Estudis FIF

  Requisitos: - Ser mayor de 18 años- Estudios mínimos ESO o equivalente- Nacionalidad española o comunitaria- Carecer de antecedentes penales

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Centre d´Estudis FIF

  Objetivos: Curso obligatoria para poder realizar las pruebas que convoca la Generalitat para la obtención de la TIP de Controlador de Accesos.

  Curso
  Presencial en Barcelona
  200 €


 • Euroinnova Business School

  Objetivos: - Conocer las funciones del Operador de Central de Alarmas.- Saber el funcionamiento de una central de recpeción y control de alarmas.- Aprender las distintas funciones del personal ...

  Curso
  Distancia
  420 € 260 € Descuento


 • Euroinnova Business School

  Este curso de Postgrado en Domótica, Control de Acceso y Videovigilancia le ofrece una formación básica y especializada en la materia. Debemos saber que en el ámbito de la informática y las ...

  Máster
  Online
  540 € 300 € Descuento


 • Carval Formación

  Objetivos: El Objetivo General de este Curso de Prevención de Riesgos Laborales es dotar al alumno de los conocimientos necesarios para poder prevenir y evitar los riesgos más habituales en el ...

  Curso
  Distancia
  149 €


 • Carval Formación

  Objetivos: El Objetivo General de este Curso de Prevención de Riesgos Laborales es dotar al alumno de los conocimientos necesarios para poder prevenir y evitar los riesgos más habituales en el ...

  Curso
  Online
  495 €


 • ABALAR Academia de Seguridad

  Requisitos: Poseer la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) como Vigilante de Seguridad en vigor.

  Taller
  Online
  96 € 91 € Descuento

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.