Formación Laboris

Curso de Anglès A2.1

UOC X - Xtended Studies
UOC X - Xtended Studies

Curso Online

Precio: 265 €
Duración: 4 meses

Resumen del curso

L’objectiu fonamental és que l’estudiant sigui un usuari de la llengua que: Comprèn i utilitza expressions quotidianes i frases senzilles, Pot referir-se a temes i qüestions properes, formulant i responent preguntes relacionades, Pot interactuar d’una manera senzilla, utilitzant un vocabulari bàsic.

A quién va dirigido: El curs A2.1 està especialment indicat per a estudiants que hagin assolit el nivell A1 del MECR o que tinguin coneixements equivalents de l’anglès. Per saber si aquest curs s’adiu al teu nivell, et recomanem que realitzis la prova de nivell. El temps d’estudi que hauràs de dedicar al llarg del curs és d’unes 100 hores (6-7/setmana), distribuïdes entre l’estudi individual, la participació a l’aula virtual i les activitats avaluades. Aquesta assignatura no té examen final i només es pot superar amb un treball continuat al llarg de tot el semestre.

Información adicional

El sistema de avaluació no preveu prova final, sinó que funciona amb una Avaluació Continuada (AC), que recull les notes obtingudes durant el curs a les activitats orals i escrites, individuals i en grup, assenyalades des del primer dia. No obstant això, l’estudiant disposa de molta flexibilitat per organitzar-se segons les seves necessitats i temps lliure.

 
ver información adicional
 

Temario completo de este curso

LEARNING LANGUAGES

Lexis

Language learning; education; word types, grammatical terms; online study

Grammar

Obligation, advice, possibility; expressing opinions; question forms: asking for clarification

Reading comprehension

Quiz on language learning; questionnaire: online language course; tips for studying online

Listening comprehension

Videos: Interviews about good ways to learn languages; Video: a university tutorial; a Skype call; word stress

Written expression

Language learning goals. Suggest how a classmate can achieve some of her goals

Oral expression / interaction

Asynchronous speaking in Langblog: Giving, accepting and commenting on advice about best ways to learn a language

CA2 LIVING WITH LESS

Lexis

Money, spending habits; borrowing and lending; household tolos

Grammar

Present perfect; present perfect & past; will/won’t; because & because of

Reading comprehension

Articles: Spain’s economic crisis; Living without money; Press release about Streetbank; emails asking to borrow or lend something

Listening comprehension

Video: Survey about spending habits; interview with victim of economic crisis; Living without money; Comments from Streetbank members; dialogues: borrowing / lending objects; pronunciation of /ʃ/

Written expression

Writing emails asking to borrow and lend something

Oral expression / interaction

Asynchronous speaking in Langblog: Money and spending habits

CA3 LIVING WITH TECHNOLOGY

Lexis

Technology, electronic devices; information brochures

Grammar

Comparative, superlative adjectives; reported speech; verbs with prepositions/adverbs; requests, suggestions

Reading comprehension

Online forum discussion: choosing a smart phone; a computer brochure; magazine article: days when all goes wrong

Listening comprehension

Video: Survey about favorite devices; phone conversation: choosing a smart phone; buying a new computer; Video advising a friend on mobile phone usage; word stress, identifying similar vowel sounds

Written expression

Personal anecdote about an electric device / appliance. Comment on classmates’ anecdotes

Oral expression / interaction

Synchronous speaking in Skype: Using electronic devices. Selecting a device you could not do without.

CA4 FOOD AND EATING

Lexis

Nutrition, eating habits, cooking; food, drink; diets; récipes

Grammar

-ing forms, infinitives, present perfect + yet / ever; more less, fewer; obligation, advice, probability; structuring an article

Reading comprehension

Magazine article on food, eating, cooking; food guide pyramid; symbols on food packets; a récipe

Listening comprehension

Video: Dinner table conversation; dialogues on ways people decide to buy food; Video: shopping at a market; a recipe; pronunciation of weak forms

Written expression

Wiki (pair work): Planning a menu for a dinner

Oral expression / interaction

Synchronous speaking in Skype: Discussing eatinghabits

CA5 WOMEN IN THE ARTS

Lexis

Art, artists, exhibitions, art therapy; refugees; womens’ roles

Grammar

Numbers, years, percentages; passive tense; expressing likes & dislikes, would like; adjectives; revision past & present perfect; agreement, clarification, changing topic

Reading comprehension

Marina Abramovic; Art therapy courses; Porthina Refugee Centre

Listening comprehension

Survey about an art exhibition; Marina Abramovic ; Video: discussion about women, work, art;

Written expression

Women and work. Commenting on opinions of classmates

Oral expression / interaction

Synchronous speaking in Skype: Guessing the identity of a female artist (20 questions)

CA6 BEING POSITIVE

Lexis

Personal qualities, feelings; occupations; computers; giving & accepting apologies

Grammar

Possessive / reflexive pronouns; comparative / superlative adjectives; make + noun + verb

Reading comprehension

Personal blogs; book descriptions; dialogue about giving and accepting apologies; job descriptions

Listening comprehension

Personal blog photo captions; Video: survey about people who have influenced you; Video: giving / accepting apologies; happiness & personal fulfilment; job descriptions; word stress

Written expression

Dialogue: a real/ imaginary situation where you apologised for doing something wrong. Identifying similarities with classmates’ situations.

Oral expression / interaction

Asynchronous speaking in Langblog: Describing a person who has influenced you. Asking classmates for more information on the person they chose.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Idiomas • UOC X - Xtended Studies

  Al superar este curso, el estudiante será un usuario de lengua que:Comprende las ideas principales de textos complejos sobre temas tanto concretos como abstractos.Comprende el contenido principal de ...

  Curso
  Online
  696 €


 • UOC X - Xtended Studies

  Al superar Inglés C1 anual en el CIM, el estudiante habrá alcanzado el nivel C1, o nivel de usuario independiente, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, con las competencias ...

  Curso
  Online
  696 €


 • Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación

  Este curso superior de Inglés A2.A - Elemental está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y trabajadores que pretendan conocer y adquirir las habilidades lingüísticas de este idioma. ...

  Curso
  Online
  1.780 € 890 € Descuento


 • Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación

  Este curso superior deInglés para principiantes (3 meses intensivos) está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y trabajadores que pretendan conocer y adquirir las habilidades ...

  Curso
  Online
  1.780 € 890 € Descuento


 • Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación

  Este curso superior deInglés para principiantes (3 meses intensivos) está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y trabajadores que pretendan conocer y adquirir las habilidades ...

  Curso
  Online
  1.780 € 890 € Descuento


 • Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación

  UNIT 1. INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL 1. Gramatica • Verbo • Consolidación de adjetivos y pronombres • Consolidación de verbos auxiliares • ...

  Curso
  Online
  1.780 € 890 € Descuento


 • Alium Formación

  Este curso tiene como objetivos interpretar mensajes orales sencillos en inglés, emitidos en el ámbito de la actividad de restauración. Interpretar mensajes y documentos sencillos escritos en ...

  Curso
  Online
  499 € 199 € Descuento

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.