Formación Laboris

Curso de SELECTIVIDAD MAYO-JUNIO

CETUC
CETUC

Curso Presencial en Barcelona (Barcelona)

Precio: 301-500 €
Duración: 5 semanas

Resumen del curso

CETUC ofrece un curso intensivo de preparación de las PAU en horario de tarde, de lunes a jueves, de 16 a 22 horas. Este curso se basa en la resolución de pruebas PAU de años anteriores, con la explicación y repaso necesarios de todos los contenidos que vayan apareciendo. se trata, por tanto, de un repaso práctico, para que el alumno aplique todo lo aprendido en Segundo de Bachillerato en la preparación de las PAU

Objetivos: Sacar la máxima calificación posible en las PAU

A quién va dirigido: - A los alumnos que están cursando Segundo de Bachillerato o lo cursaron el año pasado. - A los alumnos que están cursando segundo de CFGS y quieren presentarse a las PAU

Temario completo de este curso

HISTÒRIA

Tema 1. La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
Tema 2. El catalanisme polític: precedents, aparició i evolució (1833-1931).
Tema 3. La Segona República (1931-1936).
Tema 4. La Guerra Civil (1936-1939).
Tema 5. El franquisme (1939-1975).
Tema 6. La transició i la democràcia (1975-1986).

Llengües

Estructura de l'examen
Cadascuna de les proves té una durada d'una hora i mitja i consta de tres parts: en la primera s'avalua la comprensió de textos, en la segona l'expressió escrita i en la tercera es plantegen qüestions lingüístiques específiques.

La prova consta de dues opcions i només has de triar-ne una. Cada opció té un text al qual fan referència algunes preguntes de la primera i la segona part. Els tipus de textos de les dues opcions són complementaris: el primer text és literari i el segon pertany a un altre registre (científic, tècnic, jurídic, administratiu, humanístic, periodístic, publicitari, etc). El text literari podrà ser extret d'alguna de les lectures prescriptives fixades pel Departament d'Ensenyament.

En la primera part les preguntes de comprensió pretenen avaluar la teva capacitat d'anàlisi i de síntesi, així com comprovar l'assoliment de les lectures literàries prescriptives. Es formulen diversos tipus de preguntes d'aquest tipus:

 • Preguntes de lectura crítica.
 • Preguntes orientades a determinar el significat d'una paraula, locució, frase feta o expressió en el seu context.
 • Preguntes destinades a demostrar que has entès la informació rellevant que aporta el text, per mitjà de l'elaboració d'una síntesi breu o un esquema, d'una proposta de títol, d'un comentari breu sobre algun aspecte del text, etc.
 • Preguntes de lectura destinades a relacionar parts d'un text entre si o amb el conjunt, a fer inferències i reconèixer implicacions, a seguir la lògica d'un argument i a sospesar la coherència o incoherència d'un raonament.
 • Preguntes destinades a demostrar que reconeixes el tipus de text, la seva estructura, i la intenció de l'autor.
 • Preguntes adreçades a avaluar l'habilitat d'analitzar idees, opinions i arguments.
 • Preguntes sobre relacions anafòriques, correlacions de temps verbals i sobre l'ús dels connectors discursius que permeten valorar el grau de coherència i de cohesió del text.
 • Preguntes sobre els recursos expressius del text.


Matemàtiques aplicades

Àlgebra lineal i Geometria • Operacions amb matrius: suma, producte. Equacions matricials. Rang d’una matriu. • Resolució de sistemes d’equacions mitjançant el mètode de Gauss. Problemes modelitzables mitjançant sistemes d’equacions. • Vectors del pla. Suma de vectors, producte per un nombre. • Interpretació de les diverses formes de l’equació de la recta: vector director, pendent,... • Interpretació geomètrica dels sistemes de dues equacions amb dues incògnites. Posicions relatives de dues rectes en el pla. Programació lineal Orientacions per a l’examen de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials Pàgina 2 de 2 • Semiplà. Polígons convexos i còncaus. Regió poligonal no fitada. • Inequacions lineals amb una o dues incògnites. Regió solució. • Sistemes d’inequacions amb una i dues incògnites. Representació gràfica de la solució. Determinació de les inequacions que delimiten una regió del pla. • Programació lineal: regió factible, funció objectiu, optimització. • Plantejament i discussió de problemes de programació lineal. Anàlisi • Coneixement de funcions polinòmiques, de proporcionalitat inversa, racionals, exponencials i logarítmiques. • Funcions donades per taules. Interpolació lineal. • Domini, recorregut, punts de tall amb els eixos de funcions que no requereixin de càlculs complicats. Signe d’una funció. • Càlcul de límits de funcions racionals, de proporcionalitat inversa. Aplicació al càlcul d’asímptotes horitzontals i verticals d’aquestes funcions. • La taxa mitjana i la taxa instantània de variació. • Càlcul de derivades de funcions. Concepte de recta tangent a una corba en un punt. • Estudi local d’una funció: continuïtat, derivabilitat, extrems relatius. • Creixement i decreixement d’una funció. • Resolució de problemes d’optimització.
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Acceso a estudios • Acadèmia Accés

  Objetivos: Curso para todos aquellos alumnos procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior que quieran subir nota preparando asignaturas específicas. Grupos reducidos. Atención personalizada. ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Acadèmia Accés

  Objetivos: Preparar a los alumnos para las pruebas oficiales de la Selectividad para los alumnos procedentes de Cicles Formativos de Grado Superior. Requisitos: Alumnos de CFGS que quieren acceder ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Acadèmia Accés

  Objetivos: Nuestro objetivo es preparar a los alumnos para que se puedan presentar a los examenes oficiales bien preparados. Requisitos: Para estudiantes procedentes de bachillerato que quieran ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Acadèmia Accés

  Requisitos: Alumnos extranjeros con estudios homologables al bachillerato español que quieran presentarse a la selectividad UNED convocatoria junio 2019 A quién va dirigido: Curso dirigido a todos ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Acadèmia Accés

  Objetivos: Ayudamos a todos aquellos alumnos que quieran presentarse a los exámenes de UNED Requisitos: Podrán presentarse a las pruebas los candidatos que tengan los estudios extranjeros ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Acadèmia Accés

  Objetivos: Nuestro curso está diseñado para que los alumnos lleguen a los exámenes oficiales con el nivel exigido para superar las pruebas o mejorar las notas necesarias. Requisitos: Alumnos de ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • Acadèmia Accés

  Los estudiantes que quieran estudiar un Grado de Educación infantil o primaria deberán examinarse de las competencias comunicativas y razonamiento crítico t competencia logicomatematica.Esta prueba ...

  Curso
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.